Cách sử dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little and a little

Cách dùng some many much hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

I/ SOME

 • some: vài, 1 vài, 1 ít trong số, 1 số.
 • some: được xem là hình thức số nhiều của a, an.
 • some đứng trước danh từ số nhiều đếm được và danh từ ko đếm được.

EX:

There’s some milk in the fridge. (Có 1 ít sữa trong tủ lạnh.)

There are some books on the table. (Có vài quyển sách trên bàn.)

 • Sử dụng “some” khi chưa xác định rõ số lượng.
 • Sử dụng “some” trong câu hỏi để bộc lộ rõ ý muốn của người nói, đặc biệt trong câu yêu cầu và đề nghị. Khi đó, người nói mong muốn được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buy some milk? (Bạn đã mua 1 ít sữa phải ko?)

II/ MANY

 • many: nhiều.
 • many thường đứng trước danh từ đếm được.
 • Sử dụng “many” khi muốn ám chỉ 1 số lượng lớn.
 • Được dùng chủ yếu trong câu hỏi và câu phủ định.

EX:

I have many friends here. (Ở đây tôi có nhiều bạn.)

How many floors does your school have? (Trường bạn có bao nhiêu tầng?)

There aren’t many students in this school. (Không có nhiều học sinh ở trường này.)

III/ ANY

 • any không có nghĩa xác định.
 • any thường được dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
 • any đứng trước danh từ số nhiều đếm được hoặc danh từ ko đếm được.
 • Khi đạt câu hỏi với any, người đó ngụ ý nghi ngờ, không biết điều mình hỏi có hay không có.

EX:

Are there any oranges? (Có quả cam nào không?)

No, there aren’t any oranges. (Không, không có quả cam nào cả.)

Is there any cheese in the fridge? (Có chút pho mát nào trong tủ lạnh không?)

No, there isn’t any cheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

 • much thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
 • muchđi với danh từ không đếm được.

EX:

I don’t have much time. (Tôi ko có nhiều thời gian.)

I don’t have much money. (Tôi ko có nhiều tiền.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

 • a lot of có nghĩa là nhiều, 1 số lượng nhiều
 • a lot of thường được dùng trong câu khẳng định.
 • a lot of là cách nói khác của lots of.
 • a lot of và lots of thường đi với danh từ không đếm được và danh từ số nhiều. EX:

There’s a lot of rain today. (Hôm nay mưa nhiều.)

A lot of students are studying in the library. (Nhiều học sinh đang học bài trong thư viện.)

There are lots of people here. (Có nhiều người ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEW dùng với danh từ đếm được còn LITTLE và A LITTLE thì dùng cho danh từ không đếm được.

Còn muốn phân biệt giữa từng cặp với nhau thì xem xét như sau:

 • Nhìn trong câu tìm xem có ý nào LÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNG danh từ đi sau nó hay không, nếu có thì dùng FEW (hoặc LITTLE) ( = ít ) còn không có thì dùng A LITTLE (hoặc A FEW) ( = 1 ít, một vài )

Các bạn xem ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

 1. little
 2. a little
 3. few
 4. a few

Nhìn phía sau thấy chữ air không có s -> không đếm được nên loại câu C và D, xét tiếp nội dung câu ta thấy so small nghĩa là cửa sổ quá nhỏ -> làm giảm số lượng không khí vào phòng nên chọn câu A: little

Ví dụ 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends and we meet quite often.

 1. little
 2. a little
 3. few
 4. a few

Xem thêm:: Tổng hợp 10+ chụp ảnh thẻ cần những gì hay nhất đừng bỏ lỡ

Nhìn phía sau có friends có s nên loại câu A và B, xét tiếp thấy enjoy ngoài ra không có yếu tố nào làm giảm số lượng friends nên chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chú ý** rằng giữa a little và little có một chút khác biệt, tương tự như giữa a few và few. Với a little, ta hiểu rằng chúng ta có một ít cái gì đó nhưng nó là vừa đủ, còn với little thì nó có nghĩa rất ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu:

I have a little money, enough for the cinema at least = Tôi còn một ít tiền, vừa đủ để đi xem phim.

I have little money. I really can’t afford to go out = Tôi còn rất ít tiền, không đủ để đi chơi.

VD khác:

There have been few problems with the new system, thankfully! = May mắn là hệ thống mới có rất ít vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town = May mắn thay, thành phố của chúng ta có rất ít tội phạm.

I’m so pleased that I have few arguments with my family = Tôi rất vui vì tôi rất ít tranh cãi với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month = Thật tuyệt vì tháng này ít có thời tiết xấu.

Ngoài ra các bạn cũng có thể dựa vào các dấu hiệu sau để làm bài.

 • Nếu gặp ONLY, QUITE thì chọn a few, a little
 • Nếu gặp : VERY, SO TOO thì chọn little, few mà không cần xem xét gì thêm nữa.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

 1. little
 2. a little
 3. few
 4. a few

Loại ngay câu A và B vì phía sau là houses, tiếp đến ta thấy có only nên chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1) I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

 1. much
 2. many

2) ……………… pencils did you find yesterday?

 1. how much
 2. how many

3) My dog brings me ………………… different slippers.

 1. much
 2. many

4) This cow produces …………………. milk.

 1. much
 2. many

5) ………………. shampoo did you use last week?

 1. how much
 2. how many

6) Paul always gets ………………. homework.

 1. much
 2. many

7) ………………. castles did he destroy?

 1. how much
 2. how many

8) …………….. love do you need?

 1. how much
 2. how many

9) Andy hasn’t got ……………….. hair.

 1. much
 2. many

10) I drank too ……………… cola yesterday.

 1. much
 2. many

11) There aren’t …………. car parks in the center of Oxford.

 1. much
 2. many

12) Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

 1. any
 2. some

13) Liverpool has …………. of great nightclubs.

 1. a lot
 2. many

14) Hurry up! We only have ………….. time before the coach leaves.

 1. a few
 2. a little

15) We saw ……………. beautiful scenery when we went to Austria.

 1. a little of
 2. some

16) There are a ………….. shops near the university.

 1. few
 2. any

17) It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

 1. much
 2. many

18) There are ……………… expensive new flats next to the river.

 1. some
 2. a little

19) After Steve tasted the soup, he added ……. salt to it.

 1. a few
 2. few
 3. little
 4. a little

Xem thêm:: List 6 khi nào hoàn châu cách cách hay nhất đừng bỏ lỡ

20) Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

 1. very few
 2. very little
 3. very much
 4. very many

BT2

Điền vào chỗ trống với: a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive ………….. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. hope of getting home that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have to delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to live. There’s ………….to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so ………. tourists come here.

20) I didn’t have …………… money, so I had to borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

Xem thêm:: List 12 cách sử dụng toner không cần bông tẩy trang hay nhất bạn cần biết

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receive few letters.

2) The snow was getting quite deep. I had a little/little hope of getting home that night.

3)

A: I’m having a little trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for a few/many/some days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has little ability.

6) I could speak a few/some words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have some/a little cream, please?

8) Very few people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just a little

10) He gave a little thought to his future.

11) Would you help me with a little/some money?

12) We have to delay this course because he knows little/much

13) He isn’t very popular. He has few friends.

14) We didn’t buy any/many flowers.

15) This evening I’m going out with some friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are few old buidings.

17) This is a very boring place to live. There’s little to do.

18) Listen carefully, I’m going to give you a little/some advice.

19) This town is not a very interesting place to visit, so few tourists come here.

20) I didn’t have any/much money, so I had to borrow some/little