Chính tả – Tuần 12 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 1

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng :…………….

– Làm cho người khỏi bệnh :…………..

– Cùng nghĩa với nhìn :…………..

b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

– Mang vật nặng trên vai :……………..

– Có cảm giác cần uống nước :……………

– Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp :………..

2. Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả cảnh đẹp non sông :

a) Bắt đầu bằng ch :…………………….

Bắt đầu bằng tr ………………………….

b) Có vần ươc …………………………..

Có vần iêc :……………………………….

TRẢ LỜI:

1. Tìm và viết vào chỗ trống :

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng : chuối

– Làm cho người khỏi bệnh : chữa

– Cùng nghĩa với nhìn : trông

b) Từ chứa tiếng có vần at hoặc ac, có nghĩa như sau :

– Mang vật nặng trên vai : vác

– Có cảm giác cần uống nước : khát

– Dòng nước tự nhiên từ trên cao đổ xuống thấp : thác

2. Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Cảnh đẹp non sông :

a) Bắt đầu bằng ch : chảy, chia

Bắt đầu bằng tr : tranh, trùng, trong

b) Có vần ươc : nước.

Có vần iêc : biếc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK – Tiếng Việt 3 – Xem ngay