Điểm qua 16 este nào tác dụng với naoh thu được natri axetat hay nhất đừng bỏ lỡ

1 Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 4.89 (807 vote)
 • Tóm tắt: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat? A. CH3COOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. HCOOCH3. D. HCOOC2H5. Sai A là đáp án đúng. Chính xác

2 Cho este X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm gồm natri axetat và ancol metylic

 • Tác giả: moicapnhap.com
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.66 (447 vote)
 • Tóm tắt: Những câu hỏi liên quan. Đun nóng m gam este X đơn chức với lượng dư dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được (m + 0,8) gam muối natri axetat

3 Cho chất X tác dung với dung dịch NaOH, thu được natri axetat và ancol etylic chất X là

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 4.52 (429 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Chọn đáp án C. CH3COOCH3. Este đơn chức có dạng RCOOR’

4 Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat? [đã giải]

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 4.19 (584 vote)
 • Tóm tắt: · Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat? A. HCOOC2H5. B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3

5 Top 20 este x tác dụng với naoh thu được natri fomat hay nhất 2022

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 4.04 (538 vote)
 • Tóm tắt: Este X có tên gọi là : X là đồng phân của alanin. Đun nóng X với dung dịch NaOH tạo 

6 Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri fomat?

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 02/14/2022
 • Đánh giá: 3.83 (325 vote)
 • Tóm tắt: HCOOCH3 + NaOH g CH3OH + HCOONa (natri fomat). CH3COOC2H5 + NaOH g C2H5OH + CH3COONa (natri axetat). CH3COOCH3 + NaOH g CH3OH + CH3COONa (natri axetat)

7 Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 09/26/2021
 • Đánh giá: 3.64 (573 vote)
 • Tóm tắt: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat? A HCOOCH3. B C2H5COOCH3. C CH3COOC2H5. D HCOOC2H5

8 Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH, thu được natri axetat?

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 3.58 (350 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH, thu được natri axetat? A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5

9 Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri axetat?

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 3.19 (449 vote)
 • Tóm tắt: Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị V là

10 Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được natri axetat và ancol metylic chất X là

 • Tác giả: toanthua.com
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 3.12 (361 vote)
 • Tóm tắt: Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ chứa chức este)

11 Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri axetat?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 2.91 (70 vote)
 • Tóm tắt: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu trong O2 dư, thu được 16,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hoà tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và 

12 Thủy phân este X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và metanol. X là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 2.77 (67 vote)
 • Tóm tắt: Cho dãy các chất sau: (1) phenyl axetat, (2) metyl amoni clorua, (3) axit glutamic, (4) glyxylalanin. Số chất trong dãy khi tác dụng với NaOH đun nóng thì 

13 [LỜI GIẢI] Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được natri axetat?

 • Tác giả: smartsol.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 2.6 (63 vote)
 • Tóm tắt: · Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: Este tác dụng với NaOH thu được natri axetat (CH3COONa) là CH3COOC2H5. PTHH: CH3COOC2H5 + NaOH 

14 Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối: natri phenolat và natri  propionat. X có công thức là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.66 (81 vote)
 • Tóm tắt: Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối: natri phenolat và natri propionat. X có công thức là:

15 Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat (CH3COONa)?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 2.58 (183 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án B. CH3COOC2H5+ NaOH Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat (CH3COONa CH3COONa + C2H5OH 

16 Chất hữu cơ X khi đun nóng với NaOH thi thu được ancol etylic và muối natri axetat

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 2.47 (100 vote)
 • Tóm tắt: Etyl axetat không tác dụng với … thu được 15 gam muối natri