Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về Các nguyên tắc của đảng hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

MỞ ĐẦU

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình Người tiếp thu bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp công nhân.

Bản chất giai cấp của Đảng thể hiện ở chỗ được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác- Lênin, hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp vô sản. Đảng không chỉ đại diện cho giai cấp công nhân mà còn vì quyền lợi chung của nhân dân lao động.Vì vậy, là một lực lượng chính trị lãnh đạo toàn xã hội thì Đảng Cộng Sản Việt Nam phải có nguyên tắc cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ trong việc tổ chức và hoạt động.Do đó, để hiểu rõ về vấn đề này em xin chọn đề tài: “Phân tích những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh” để làm bài tập lớn của mình.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

NỘI DUNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản là 1 hệ thống lý luận với nội dung hết sức phong phú.Tư tưởng đó được hình thành và phát triển từng bước qua các thời kỳ của cách mạng Việt Nam.Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.Vì vậy , Hồ Chí Minh tuân thủ các nguyên tắc tổ chức Đảng kiểu mới của Lênin vào việc xây dựng, tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam.

I. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng, là yếu tố quyết định sức mạnh của Đảng.Đây cũng là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng cộng sản trở thành 1 tổ chức chiến đấu chặt chẽ ,vừa phát huy sức mạnh của mỗi người vừa phát huy sức mạnh của cả tổ chức Đảng .

Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề tập trung của có nghĩa là thiểu số phải phục tùng đa số ,cấp dưới phải phục tùng cấp trên ,tất cả các đảng viên phải chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng .Người nhấn mạnh: “Cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp trên ;các địa phương phải phục tùng Trung ương. Đảng tuy đông người nhưng tiến hành chỉ như 1 người”.Bên cạnh đó Người cũng nhấn mạnh dân chủ trong Đảng.Quan niệm gốc của vấn đề này là ở chỗ ,Hồ Chí Minh cho rằng :nước ta là nước dân chủ, “dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân”,là thành quả của cách mạng ,là làm cho mọi người mạnh dạn có ý kiến ,làm cho Đảng tập trung được trí tuệ ,tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng.

Người khẳng định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ ,tư tưởng phải được tự do .Tự do là thế nào ?Đối với mọi vấn đề ,mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình ,góp phần tìm ra chân lý.Đó là 1 quyền lợi cũng là 1 nghĩa vụ của mọi người.Khi mọi người đã phát biểu ý kiến ,đã tìm thấy chân lý ,lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”.Người luôn luôn nhấn mạnh phải chú ý thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng .Người cho rằng : “Phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả các đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình ;phải gom góp ý kiến của đảng viên để giúp đỡ Trung ương chuẩn bị Đại hội Đảng cho thật tốt”.

Đồng thời ,người luôn nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện và phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng và các tổ chức chính trị xã hội, vì nếu không có dân chủ nội bộ sẽ làm cho “nội bộ của Đảng âm u”.Trong tình hình ấy, tập trung không tạo ra sức mạnh ,vì Đảng đã bị suy yếu từ bên trong .Người yêu cầu “Ở trong Đảng , mỗi Đảng viên có quyền nêu ý kiến ,đặt đề nghị ,tham gia giải quyết vấn đề nhưng không trái với sự lãnh đạo tập trung của Đảng ,không trái với nghị quyết và kỉ luật của Đảng”

Xem thêm: Phẩm chất đạo đức là gì? Những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam?

Trong tổ chức và sinh hoạt Đảng ,nguyên tắc tập trung dân chủ chính là sự thống nhất biện chứng giữa dân chủ và tập trung .Giữa chúng có mối quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau, trong đó dân chủ là cơ sở của tập trung ,để đi đến tập trung chứ không phải là dân chủ tùy tiện ,phân tán ,vô tổ chức ;còn tập trung là tập trung trên cơ sở dân chủ ,chứ không phải là tập trung quan liêu ,độc đoán chuyên quyền .

Người viết “Trên báo chí của chúng tôi ,chúng tôi luôn bảo vệ dân chủ trong nội bộ Đảng .Nhưng chúng tôi không bao giờ phản đối chế độ tập trung của Đảng .Chúng tôi chủ trương chế độ tập trung dân chủ .Do đó ,đối với 1 đảng mác xít ,trừ những hoàn cảnh riêng biệt của giai đoạn cách mạng ,dân chủ và tập trung phải được coi trọng như nhau ,tuyệt đối hóa 1 mặt nào đều có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng ,có hại cho sự lãnh đạo và sức mạnh của Đảng”.

Khi nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm ,sẽ làm cho Đảng suy yếu ,nội bộ Đảng mất đoàn kết, đường lối, chủ trương của Đảng lệch lạc ,sai lầm ,uy tín của Đảng bị giảm ,Đảng dần mất quyền lãnh đạo đối với quần chúng .Vì vậy, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng nhằm đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.Để thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề mang tính hệ thống và trên cơ sở đảm bảo giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

2. Tập thể lãnh đạo ,cá nhân phụ trách là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng

Theo Hồ Chí Minh : “Lãnh đạo không tập thể thì sẽ đi đến cái tệ bao biện ,độc đoán, chủ quan.Kết quả là hỏng việc .Phụ trách không do cá nhân thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi ,lộn xộn, vô chính phủ.Kết quả cũng là hỏng việc .Tập thể lãnh đạo ,cá nhân phụ trách phải luôn đi đôi với nhau”.Tập thể lãnh đạo là dân chủ .Cá nhân phụ trách là tập trung.

Xem thêm:: Toàn bộ tên và hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam từ A-Z – Đi đâu có gì

“Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo”? Người lý giải :Vì 1 người dù khôn ngoan tài giỏi đến mấy ,dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem thấy được 1 hoặc nhiều mặt của 1 vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của 1 vấn đề .Vì vậy ,cần phải có nhiều người .Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm . Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó .Góp kinh nghiệm và xem xét của nhiều người ,thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt.Mà có thấy rõ khắp mọi mặt ,thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm.

Từ đó có thể thấy rõ vai trò của tập thể lãnh đạo là rất lớn.Chỉ có lãnh đạo tập thể mới huy động được toàn bộ trí tuệ của đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Tục ngữ có câu: “Khôn bầy hơn khôn độc” là nghĩa đó.

“Vì sao cần phải cá nhân phụ trách”?Người chỉ rõ :Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi ,thì cần phải giao cho 1 người, nếu giao cho 1 nhóm người phụ trách thì cũng cần có 1 người phụ trách chính .Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy.Nếu không có cá nhân phụ trách thì sẽ sinh ra cái tệ người này ủy cho người kia ,người kia ủy cho người nọ, kết quả không ai thi hành ,giống như “Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”.

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách phải luôn đi đôi với nhau ,có mối quan hệ mật thiết với nhau ,không được máy móc.Người còn chỉ rõ: “Nhưng không phải vấn đề gì nhỏ nhặt, vụn vặt, một người vẫn có thể giải quyết được ,cũng đưa ra bàn-mới là tập thể lãnh đạo .Nếu làm như vậy ,là hiểu tập thể lãnh đạo 1 cách quá máy móc .Kết quả là cứ khai hội mà hết ngày giờ.Những việc bình thường ,một người có thể giải quyết đúng ,thì người phụ trách cứ cẩn thận giải quyết theo đúng hướng tập thể và phải chịu trách nhiệm .Những việc quan trọng mới cần tập thể quyết định”

Xem thêm: Nguyên tắc áp dụng pháp luật là gì? Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?

Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách có ý nghĩa to lớn.Thứ nhất là phát huy được sức mạnh tập thể đồng thời khẳng định năng lực cá nhân.Thứ hai là tránh được tình trạng quan liêu, chống lại bệnh độc đoán, chuyên quyền, vi phạm dân chủ trong Đảng; đồng thời chống lại tệ dựa dẫm tập thể, không dám chịu trách nhiệm.

Đây là hiện tượng thường thấy hằng ngày, khi có thành tích thì nhận về mình, còn khuyết điểm sai lầm thì đổ lỗi cho tập thể. Không chú ý lãnh đạo tập thể thì sẽ bao biện, độc đoán, chủ quan; đồng thời không chú ý đến cá nhân phụ trách thì sẽ dẫn đến bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Trong giai đoạn đất nước mở cửa hội nhập với thế giới hiện nay, trách nhiệm của tập thể, của cá nhân càng phải được phát huy để tổ chức Đảng không ngừng lớn mạnh, đủ sức dẫn dắt toàn dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng-thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng ,dân chủ ,văn minh.

3. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật phát triển của Đảng.

Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc này, nó là vũ khí để rèn luyện đảng viên , để nâng cao trình độ lãnh đạo của đảng ,bảo đảm cho đảng luôn trong sạch, vững mạnh.Theo Người ,con người ta ai cũng có khuyết điểm ,chỉ khác nhau ở nặng hay nhẹ, ở trạng thái biểu hiện mà thôi: “Người đời không phải thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm”. “Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng.Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người này nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người làm cách mạng”.

Người cho rằng: “Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”.Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng ta bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội, có nhiều người rất kiên quyết cách mạng, rất trung thành, song cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, khuyết điểm của xã hội bên ngoài lây ngấm vào Đảng.Đảng ta gồm những người có tài ,có đức. Phần đông những người hăng hái nhất, thông minh nhất, yêu nước nhất, dũng cảm nhất đều ở trong Đảng ta.Tuy vậy, “không phải là người người đều tốt, việc việc đều hay”,do vậy trong Đảng phải luôn luôn tự phê bình và phê bình để lam cho dần dần hết khuyết điểm ,ưu điểm ngày càng nhiều hơn.

Người thường đặt ‘tự phê bình’ lên trước ‘phê bình’ vì Người cho rằng mỗi Đảng viên trước hết phải biết tự phê bình, tự mình phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, cũng giống như phải biết tự soi gương rửa mặt hằng ngày.Phải tự phê bình tốt thì mới phê bình người khác tốt được.Người xem đây là vũ khí để rèn luyện Đảng viên, nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ hơn. Đó cũng là vũ khí để nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, làm tròn trách nhiệm trước giai cấp và dân tộc.

Người cũng đã chỉ rõ : “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng.Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó ,rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó.Như thế là một Đảng tiến bộ ,mạnh dạn ,chắc chắn, chân chính.”

Hồ Chí Minh cho rằng: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ.Cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn.Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”.Theo Người ,mỗi cán bộ ,đảng viên hằng ngày phải kiểm điểm , tự phê bình ,tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt.Tự phê bình và phê bình liên quan đến vấn đề đoàn kết ở trong Đảng. Do vậy, mục đích của tự phê bình và phê bình cũng là nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết ở trong Đảng.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chi và những người xung quanh, phê bình ,tự phê bình để cùng nhau tiến bộ ,để đi đến càng đoàn kết.Đoàn kết, phê bình, tự phê bình thật thà để đi đến đoàn kết hơn nữa”.Về thái độ trong việc tự phê bình, Hồ Chí Minh cho rằng, phải thành khẩn, trung thực kiên quyết và có văn hóa.

Xem thêm: Phân tích quan điểm sáng tạo về cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh

Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình phải ‘ráo riết’, ‘triệt để, thật thà ,không nể nang, không thêm bớt’. Kỷ luật của Đảng là kỷ luật tự giác cho nên sự thành khẩn trong tự phê bình và phê bình là rất cần thiết trong công cuộc xây dựng Đảng hằng ngày.Hồ Chí Minh nhấn mạnh: nếu không kiên quyết thực hiện tự phê bình và phê bình thì cũng như giấu giếm tật bệnh trong người ,không dám uống thuốc ,để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy cơ đến tính mạng.

Xem thêm:: Cách Root máy Samsung J2 Prime, J4, J7 Pro nhanh chóng

Tự phê bình và phê bình vừa là khoa học vừa là nghệ thuật.Muốn thực hiện tốt nguyên tắc này ,đòi hỏi mỗi người phải trung thực ,chân thành với bản thân mình cũng như đối với người khác ,phải có ‘tình đồng chí thương yêu lẫn nhau’,không được che giấu khuyết điểm của bản thân, sợ phê bình ,không dám phê bình, sợ né tránh hoặc lơi dụng phê bình để nói xấu, bôi nhọ, vùi dập người khác, phải phê bình một cách thành khẩn, xây dựng, chữa bệnh cứu người, chớ phê bình lung tung không chịu trách nhiệm.

Người bị phê bình phải vui lòng mà sửa đổi, không nên vì bị phê bình mà chán ghét, phải phê bình từ trên xuống dưới ,từ dưới lên trên, khi phê bình phải tự phê bình bản thân mình; nếu tự phê bình tốt thì mới phê nình người khác tốt được, trong phê bình và tự phê bình phải dân chủ.Sử dụng khéo tự phê bình và phê bình là một biện pháp đảm bảo sự trong sạch ,vững mạnh của Đảng.

4. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác là quy luật phát triển sức mạnh của Đảng

Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng một kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng để tạo nên sức mạnh to lớn trong Đảng : “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác ,ý thức tổ chức nghiêm minh của cán bộ ,đảng viên.Mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng.

Nghiêm minh là nguyên tắc thuộc về tổ chức Đảng, vì đó là kỉ luật đối với mọi cán bộ, đảng viên, không phân biệt cán bộ lãnh đạp cao hay thấp, là cán bộ lãnh đạo hay đảng viên thường, mọi cán bộ ,đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng.

Tự giác thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên đối với Đảng -một tổ chức của những người tự nguyện đứng trong một hàng ngũ để cùng chiến đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: “Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng”.

Yêu cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành các chủ trương ,nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức ,lãnh đạo và sinh hoạt Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng.Có như vậy ,Đảng mới trở thành một khối thống nhất về tư tưởng và hành động, nếu không “Đảng sẽ xệch xoạc ,ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bế tắc”.Mỗi đảng viên dù ở cương vị nào ,mỗi cấp ủy dù ở cấp bộ nào cũng đều phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật của các đoàn thể và pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không ai được coi thường, thậm chí đứng trên tất cả .

Ý thức kỷ luật đó là ý thức Đảng của giai cấp công nhân.Việc đề cao ý thức kỷ luật đó đối với mọi cán bộ ,đảng viên từ trên xuống dưới làm tăng thêm uy tín của Đảng; ngược lại ý thức kỷ luật xuống thấp ,nếu cán bộ ,đảng viên có nhiều vi phạm kỉ cương phép nước, tự cho mình là người lãnh đạo, coi thường kỉ luật của các đoàn thể nhân dân, thì uy tín của Đảng giảm thấp, càng dẫn tới nhiều nguy cơ cho Đảng.Về vấn đề này, Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh : “Mỗi Đảng viên cần phải làm theo kiểu mẫu phục tùng kỷ luật ,chẳng những kỷ luật của Đảng, mà cả kỷ luật của các đoàn thể nhân dân và của cơ quan chính quyền cách mạng”.Trong điều kiện Đảng cầm quyền việc giữ nguyên kỷ luật của Đảng có vai trò ,tác động to lớn, trực tiếp tới việc tăng cường pháp luật của nhà nước và giữ vững kỷ cương xã hội.

Xem thêm: Mẫu đơn và thủ tục xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam năm 2022

5. Đoàn kết thống nhất trong Đảng là nguyên tắc quan trọng của Đảng

Có thực sự đoàn kết thì mới thống nhất được ý chí và hành động của tổ chức Đảng .Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm nòng cốt cho việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân ,xây dựng nên khối đại đoàn kết vững chắc ,đảm bảo cho việc giành được những thắng lợi ngày càng to lớn hơn.Hồ Chí Minh coi giữ gìn đoàn kết ,thống nhất trong Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng.

Trong Di chúc ,Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là đường lối ,quan điểm của Đảng, điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất về tư tưởng ,tổ chức và hành động , thông qua đó mà hiện thực hóa đường lối, quan điểm của Đảng trong cuộc sống . Nếu xa rời cơ sở này sẽ xuất hiện những nguy cơ phá hoại đoàn kết thống nhất từ bên trong.

Hồ Chí Minh viết : “Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giờ hết ,nhất là sự đoàn kết chặt chẽ giữa các cán bộ lãnh đạo”.Ngày nay, tình hình thế giới và trong nước phát triển phức tạp, nhiệm vụ của Đảng ngày càng nặng nề, thực tế này đòi hỏi Đảng phải củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, nhất là đối với các cán bộ lãnh đạo có ảnh hưởng đến sự thống nhất của nhiều cán bộ đảng viên, đến toàn Đảng.

Để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phải thực hiện và mở rộng dân chủ nội bộ để cán bộ, đảng viên có thể tham gia bàn bạc đến nơi đến chốn những vấn đề hệ trọng của Đảng, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình với tinh thần trung thực, thẳng thắn; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác, phải sống với nhau có tình có nghĩa…

II. Đánh giá những nguyên tắc xây dựng và tổ chức Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam

Ở bất kỳ thời nào, dù là thời chiến hay thời bình thì 5 nguyên tắc này vẫn luôn giữ 1 vị trí nhất định của nó trong quá trình tổ chức và xây dựng Đảng.Mỗi một nguyên tắc đều giữ 1 vai trò quan trọng và giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Trong đó nguyên tắc quan trọng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ vì nó làm cho tổ chức Đảng có tính kỷ luật chặt chẽ, loại trừ được sự chia rẽ bè phái, đảm bảo tập trung thống nhất tạo nên sức mạnh của Đảng.Nếu nguyên tắc này không được đảm bảo thì Đảng sẽ không thể trở thành tổ chức đoàn kết ,thống nhất, rất dễ lâm vào tình trạng chuyên quyền, độc đoán, vô tổ chức.Và chúng ta cần phải nhìn nhận một cách tổng thể và khái quát 5 nguyên tắc này.

III. Biện pháp nâng cao hiệu quả của tổ chức Đảng

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch ,vững mạnh; phát huy được những thành quả đã đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi những hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin trong nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo duy nhất của Việt Nam. Cụ thể:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng ,rèn luyện cho đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội.

Xem thêm:: Note ngay 7 cách theo dõi trên facebook mà không cần kết bạn bạn nên biết

Thứ hai, mỗi đảng viên cần tự xác định rõ về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của địa phương, của ngành, của cơ quan, đơn vị mình với trình độ bất cập của bản thân để xây dựng kế hoạch xác định ý chí quyết tâm thường xuyên tự học tập, tu dưỡng rèn luyện.

Xem thêm: Phân tích giá trị và ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ ba, tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thực tiễn và phong trào tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên với cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

phan-tich-nguyen-tac-to-chuc-va-hoat-dong-cua-dang-cong-san-viet-nam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

KẾT LUẬN

Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng chủ trương, hoạch định chính sách xây dựng và phát triển đất nước vì vậy, vai trò của Đảng Cộng sản vô cùng quan trọng trong cả thời chiến và thời chiến và thời bình.Để làm được điều đó ,không phải chỉ trong quá trình làm cách mạng giải phóng dân tộc, mà cho đến ngày nay, đất nước hoàn toàn thống nhất, trải qua 80 năm hoàn thiện và phát triển ,Đảng Cộng sản Việt Nam chưa khi nào rời xa các nguyên tắc hoạt động và tổ chức Đảng.Có thể nói khi nào còn chủ nghĩa xã hội, còn Đảng Cộng sản lãnh đạo thì khi đó 5 nguyên tắc trên vẫn là kim chỉ nam dẫn dắt quá trình hoạt động và tổ chức của Đảng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia cán bộ môn khoa học Mác-lênin, Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường ,Tư tưởng Hồ Chí Minh -Nhận thức và vận dụng,NXB Tư pháp,Hà Nội,2013.

Xem thêm: Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cộng sản Việt Nam (Mẫu 3-KNĐ) mới nhất năm 2022

PGS.TS Mạch Quang Thắng, Một số nhận thức cơ bản về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội ,2009.

Đại tá Tân Tử Lăng, Mao trạch Đông ,Một số chuyên đề về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia.

Ban tư tưởng văn hóa trung ương thành phố Hồ Chí Minh, Tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia.

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phân viện Hà Nội khoa lịch sử Đảng và thành phố Hồ Chí Minh, Tập bài giảng, NXB chính trị quốc gia.