Access có những khả năng nào?

Câu hỏi: Access có những khả năng nào?

A. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ dữ liệu

B. Cung cấp công cụ tạo lập, cập nhật và khai thác dữ liệu

C. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu

D. Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu

Đáp án đúng D.

Access có những khả năng là Cung cấp công cụ tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu, Các đối tượng của Access là Table (Bảng), Form (mẫu form), Reports (báo cáo) và Queries (lệnh truy vấn).

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

Access là tên gọi tắt của phần mềm Microsoft Access hay còn gọi là MS Access. Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system, viết tắt: RDBMS). tên gọi tắt của phần mềm Microsoft Access hay còn gọi là MS Access. Access là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database management system, viết tắt: RDBMS).

Phần mềm này có khả năng giúp chúng ta phát triển nhanh những giải pháp lưu trữ và quản lý thông tin.

Microsoft Access thường được gọi tắt là MS Access, là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft nắm bản bản quyền.

Microsoft Office bao gồm Word, Powerpoint và Excel được cài đặt và sử dụng rộng rãi trong các máy tính có hệ điều hành Windows.

Các chức năng chính của Access là tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu. Nếu bạn đang cố gắng thiết kế hoặc tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả và nhanh chóng thì Access chính là phần mềm dành cho bạn.

Access sẽ giúp chúng ta có thể quản lý dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu, tạo các form nhập dữ liệu, thay đổi và chỉnh sửa dữ liệu.

Các đối tượng của Access là Table (Bảng), Form (mẫu form), Reports (báo cáo) và Queries (lệnh truy vấn).

Table (Bảng): Là đối tượng cơ sở, được dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hàng, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.

Queries (Mẫu hỏi): Là đối tượng cho phép tìm kiếm, sắp xếp và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.

Form (Biểu mẫu): Là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.

Report (Báo cáo): Là đối tượng được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.