Các dạng bài tập Hóa học lớp 11 chọn lọc, có lời giải | 5000 bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án

Các dạng bài tập Hóa học lớp 11 chọn lọc, có lời giải

Tài liệu tổng hợp trên 100 dạng bài tập Hóa học lớp 11 được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn với đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và trên 5000 bài tập trắc nghiệm chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao có lời giải sẽ giúp học sinh ôn luyện, biết cách làm các dạng bài tập Hóa lớp 11 từ đó đạt điểm cao trong các bài thi môn Hóa học 11.

Chuyên đề: Sự điện li

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Sự điện li

 • 12 dạng bài tập về Sự điện li trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
 • Dạng 2: Phương pháp bảo toàn điện tích trong giải bài tập sự điện li
 • Dạng 3: Phương pháp tính pH
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về sự điện li
 • Dạng 5: Dạng bài tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
 • Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1 Sự điện li có lời giải
 • Bài tập viết phương trình điện li và tính nồng độ mol các ion trong dung dịch và cách giải
 • Bài tập áp dụng định luật bảo toàn điện tích và cách giải
 • Cách xác định pH của dung dịch axit, bazơ mạnh
 • Bài tập pha loãng, pha trộn các chất điện li để được pH định trước và cách giải
 • Cách xác định pH của dung dịch sau pha trộn hay nhất
 • Các dạng toán viết phương trình ion thu gọn và các tính toán liên quan hay nhất

Bài tập trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Nhóm Nitơ, Photpho

 • 8 dạng bài tập về Nito, Photpho trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat
 • Dạng 2: Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ
 • Dạng 3: Viết và cân bằng phương trình hóa học Nhóm Nitơ
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về Amoni
 • Dạng 5: Các dạng bài tập về axit nitric
 • Dạng 6: Nhiệt phân muối nitrat
 • Dạng 7: Bài tập về axit phophoric
 • Dạng 8: Bài tập về phân bón
 • Bài tập về Muối Amoniac và Muối Amoni cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Axit Photphoric và Muối Photphat cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Axit Nitric (HNO3) và muối Nitrat cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Nitơ (N2) cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Phân bón hóa học cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Photpho (P) cực hay, có lời giải chi tiết
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 2 Nitơ – photpho có lời giải
 • Bài tập tổng hợp amoniac và cách giải
 • Bài tập kim loại tác dụng với HNO3 và cách giải
 • Bài tập hợp chất tác dụng với HNO3 và cách giải
 • Bài tập xác định chất khử, sản phẩm khử và cách giải
 • Bài tập nhiệt phân muối nitrat và cách giải
 • Các dạng toán P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm và cách giải

Bài tập trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 4)

Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Nhóm Cacbon, Silic

 • 5 dạng bài tập về Cacbon, Silic trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của Cacbon, Silic
 • Dạng 2: Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 • Dạng 3: Bài toán khử oxit kim loại bằng C và CO
 • Dạng 4: Các dạng bài tập về muối Cacbonat
 • Dạng 5: Các dạng bài tập về Silic và hợp chất
 • Bài tập về Axit Cacbonic và Muối cacbonat cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Cacbon monooxit (CO) cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Cacbon (C) cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về CO2 cực hay, có lời giải chi tiết
 • Bài tập về Silic (Si) và hợp chất của Silic cực hay, có lời giải chi tiết
 • Lý thuyết cacbon và hợp chất cacbon hay nhất
 • Lý thuyết Si và hợp chất của Si, công nghiệp silicat hay nhất
 • Các dạng bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm và cách giải
 • Các dạng bài toán khử oxit kim loại bằng C, CO và cách giải
 • Các dạng bài toán cho H+ vào muối cacbonat và ngược lại hay nhất

Bài tập trắc nghiệm

 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ

 • 2 dạng bài tập Đại cương về hóa học hữu cơ trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ
 • Dạng 2: Dạng bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ
 • Dạng 3: Các viết đồng phân của hợp chất hữu cơ
 • Dạng 4: Xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ
 • Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4 đại cương về hóa học hữu cơ có lời giải
 • Cách xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ hay nhất

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon no

 • 3 dạng bài tập về Hidrocacbon no trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Dạng bài tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan
 • Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
 • Dạng 3: Phản ứng oxi hóa ankan
 • Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
 • Dạng 5: Các dạng bài tập về Xicloankan

Bài tập trắc nghiệm

 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon không no

 • 4 dạng bài tập về Hidrocacbon không no trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 2: Dạng bài tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 3: Phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 4: Phản ứng đốt cháy của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 5: Phản ứng oxi hóa Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 6: Phản ứng của Ankin với AgNO3 (Phản ứng thế hidro của Ank-1-in)

Bài tập trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon không no có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Hidrocacbon thơm

 • 3 dạng bài tập về Hidrocacbon thơm trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Cách viết đồng phân, gọi tên Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 2: Nhận biết, điều chế Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 3: Dạng bài tập tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 4: Phản ứng thế của Benzen
 • Dạng 5: Phản ứng trùng hợp của Stiren
 • Dạng 6: Phản ứng oxi hóa Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 7: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài tập trắc nghiệm

 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm – Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm – Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm – Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm – Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

 • 2 dạng bài tập Dẫn xuất halogen trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • 6 dạng bài tập về Ancol trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng bài tập về Phenol trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Dạng 2: Cách viết đồng phân, gọi tên dẫn xuất halogen
 • Dạng 3: Cách viết đồng phân, gọi tên Ancol, Phenol
 • Dạng 4: Bài tập về dẫn xuất halogen
 • Dạng 5: Ancol phản ứng với kim loại kiềm
 • Dạng 6: Phenol phản ứng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm
 • Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
 • Dạng 8: Phản ứng oxi hóa ancol
 • Dạng 9: Độ rượu – Điều chế, nhận biết Ancol

Bài tập trắc nghiệm

 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 4)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 4)

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải các dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

 • 5 dạng bài tập Andehit, Xeton, Axit cacboxylic trong đề thi Đại học có giải chi tiết
 • Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 2: Đồng phân, gọi tên Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
 • Dạng 4: Bài tập về phản ứng cộng H2 của Anđehit
 • Dạng 5: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Anđehit
 • Dạng 6: Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 7: Dạng bài tập tính axit của axit cacboxylic
 • Dạng 8: Phản ứng este hóa
 • Dạng 9: Điều chế, nhận biết Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (cơ bản – phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic có lời giải chi tiết (nâng cao – phần 3)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác