Cách đọc một số ký hiệu và công thức hóa học phổ biến bằng tiếng Anh | LUYỆN TIẾNG ANH

Ở bài viết này, Nhà Xinh Plaza đã tổng hợp danh sách rất hay về Cách đọc công thức hóa học bằng tiếng anh hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Clip by David Newman on Youtube. Thanks for sharing.

Symbols

Symbol Name Pronunciation Ac Actinium /ækt’ɪnɪəm/ Ag Silver /’sɪlvə/ Al Aluminium /æljʊ’mɪnɪəm/ Am Americium /əmə’risɪəm/ Ar Argon /’ɑːgɒn/ As Arsenic /’ɑːsnɪk/ At Astatine /’æstəti:n/ Au Gold /’gəʊld/ B Boron /’bɔːrɒn/ Ba Barium /ˈbəɛrɪəm/ Be Beryllium /bəˈrɪlɪəm/ Bh Bohrium ˈbɔ:rɪəm/ Bi Bismuth /ˈbɪzməθ/ Bk Berkelium /ˈbɜ:klɪəm/ Br Bromine /ˈbrəʊmiːn/ C Carbon /ˈkɑ:bən/ Ca Calcium /ˈkælsɪəm/ Cd Cadmium /ˈkælmɪəm/ Ce Cerium /ˈsi:rɪəm/ Cf Californium /kælɪˈfɔ:nɪəm/ Cl Chlorine /ˈklɔ:riːn/ Cm Curium /ˈkjuːrɪəm/ Co Cobalt /ˈkəʊbɒlt/ Cr Chromium /ˈkrəʊmɪəm/ Cs Caesium /ˈsiːzɪəm/ Cu Copper /ˈkɒpə/ Db Dubnium /ˈdʌbnɪəm/ Ds Darmstadtium /dɑ:mˈstætɪəm/ Dy Dysprosium /dɪsˈprəʊzɪəm/ Er Erbium /ˈɜ:bɪəm/ Es Einsteinium /aɪnˈstaɪnɪəm/ Eu Europium /ju:ˈrəʊpɪəm/ F Fluorine /ˈflʊəriːn/ Fe Iron /ˈaɪən/ Fm Fermium /ˈfɜ:mɪəm/ Fr Francium /ˈfrænsɪəm/ Ga Gallium /ˈgælɪəm/ Gd Gadolinium /gædəˈlɪnɪəm/ Ge Germanium /dʒəˈmeɪnɪəm/ H Hydrogen /ˈhaɪdrəʤən/ He Helium /ˈhi:lɪəm/ Hf Hafnium /ˈhæfnɪəm/ Hg Mercury /ˈmɜ:kjʊrɪ/ Ho Holmium /ˈhəʊlmɪəm/ Hs Hassium /ˈhæsɪəm/ I Iodine /ˈaɪədiːn/ In Indium /ˈɪndɪəm/ Ir Iridium /ɪˈrɪdɪəm/ K Potassium /pəˈtæsɪəm/ Kr Krypton /ˈkrɪptən/ La Lanthanum /ˈlænθənəm/ Li Lithium /ˈlɪθɪəm/ Lr Lawrencium /ləˈrensɪəm/ Lu Lutetium /ljuːˈtiːʃəm/ Md Mendelevium /mendəˈlɪvɪəm/ Mg Magnesium /mægˈniːzɪəm/ Mn Manganese /ˈmæŋgəniːz/ Mo Molybdenum /məˈlɪbdənəm/ Mt Meitnerium /maɪtˈnɜ:rɪəm/ N Nitrogen /ˈnaɪtrədʒən/ Na Sodium /ˈsəʊdɪəm/ Nb Niobium /naɪˈəʊbɪəm/ Nd Neodymium /niːəʊˈdɪmɪəm/ Ne Neon /ˈniːɒn/ Ni Nickel /ˈnɪkəl/ No Nobelium /nəʊˈbiːlɪəm/ Np Neptunium /nepˈtjuːnɪəm/ O Oxygen /ˈɒksɪdʒən/ Os Osmium /ˈɒzmɪəm/ P Phosphorus /ˈfɒsfərəs/ Pa Protactinium /prəʊtækˈtɪnɪəm/ Pb Lead /ˈled/ Pd Palladium /pəˈleɪdɪəm/ Pm Promethium /prəˈmiːθɪəm/ Po Polonium /pəˈləʊnɪəm/ Pr Praseodymium /preɪzɪəʊˈdɪmɪəm/ Pt Platinum /ˈplætɪnəm/ Pu Plutonium /pluːˈtəʊnɪəm/ Ra Radium /ˈreɪdɪəm/ Rb Rubidium /ruːˈbɪdɪəm/ Re Rhenium /ˈriːnɪəm/ Rf Rutherfordium /rʌðəˈfɔ:dɪəm/ Rg Roentgenium /rɒntˈgenɪəm/ Rh Rhodium /ˈrəʊdɪəm/ Rn Radon /ˈreɪdɒn/ Ru Ruthenium /ruːˈθiːnɪəm/ S Sulphur /ˈsʌlfə/ Sb Antimony /’æntɪmənɪ/ Sc Scandium /ˈskændɪəm/ Se Selenium /səˈliːnɪəm/ Sg Seaborgium /siːˈbɔ:gɪəm/ Si Silicon /ˈsɪlɪkən/ Sm Samarium /səˈmɛərɪəm/ Sn Tin /ˈtɪn/ Sr Strontium /ˈstrɒntɪəm/ Ta Tantalum /ˈtæntələm/ Tb Terbium /ˈtɜ:bɪəm/ Tc Technetium /tekˈniːʃɪəm/ Te Tellurium /təˈlʊərɪəm/ Th Thorium /ˈθɔ:rɪəm/ Ti Titanium /tɪˈteɪnɪəm/ Tl Thallium /ˈθælɪəm/ Tm Thulium /ˈθjuːlɪəm/ U Uranium /jʊˈreɪnɪəm/ Uub Ununbium /juːˈnʌnbɪəm/ Uuh Ununhexium /ˌjuːnənˈheksɪəm/ Uuo Ununoctium ˌ/juːnəˈnɒktɪəm/ Uup Ununpentium /juːnənˈpentɪəm/ Uuq Ununquadium /juːnənˈkwɒdɪəm/ Uut Ununtrium /juːˈnʌntrɪəm/ V Vanadium /vəˈneɪdɪəm/ W Tungsten /ˈtʌŋstən/ Xe Xenon /ˈzenɒn/ Y Yttrium /ˈɪtrɪəm/ Yb Ytterbium /ɪˈtɜːbɪəm/ Zn Zinc /ˈzɪŋk/ Zr Zirconium /zɜːˈkəʊnɪəm/

Formulae

CO2 Carbon dioxide CO Carbon monoxide NO2 Nitrogen dioxide N2O Dinitrogen oxide NO Nitrogen oxide N2O4 Dinitrogen tetroxide SO2 Sulphur dioxide SO3 Sulphur trioxide H2SO4 Suphuric acid HCl Hydrochloric acid HNO3 Nitric acid PCl5 Phosphorus pentachloride

View original