Hoàn thiện chế định về bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp

Bảo vệ to quốc là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Người chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng VKSND tối cao.