Các trường hợp không dùng mạo từ

Zero article là mạo từ rỗng, hay nói cách khác là không dùng mạo từ xác định hoặc mạo từ bất định đi kèm cho danh từ. Vậy các trường hợp nào không cần dùng đến 2 loại mạo từ bất định và xác định?

1. Khi danh từ số nhiều được dùng trong câu phát biểu mang nghĩa chung chung.

Ví dụ: – ø Cats don’t like cold weather. (Loài mèo nói chung không thích trời lạnh) – ø Beans are good for health. – ø women are fighting for their rights. – ø Doctors always support each other. – ø Italians make delicious piza. – ø Trees don’t grow in the antarctic. – ø Watches have become very accurate. – ø Post offices close at 4 O’clock.

2. Danh từ không đếm được có thể không cần mạo từ.

Danh từ không đếm được không thể đi cùng với Mạo từ bất định (Indefinte articles), Tuy nhiên ta có thể bỏ qua mạo từ với loại danh từ này Ví dụ: Life is ø short. I like ø butter.

3. Không dùng mạo từ với danh từ riêng.

a. Zero Article + Tên người – ø Fritz Webber lives in Berlin. – The Fritz Webber I know lives in Berlin. b. Zero article + Chức danh (Titles) Trong tiếng anh, chúng ta sử dụng các chức danh như Mr, Mrs, Ms, Miss, Dr, Darling, vân vân để xưng hô trong các tình huống trang trọng để bày tỏ sự tôn trọng hoặc tình thươngcủa mình với người khác, khi sử dụng các chức danh này với danh từ, ta không cần dùng mạo từ A/An hoặc The Mr and Mrs Jackson are here to see you. Mr Smith, can you give me a hand?

4. Zero article + Các buổi của ngày và đêm.

Ví dụ: At dawn; Day break; at sunset / sunrise. at noon / midnight /night at /by / after / until 8 O’clock. Bây giờ ta so sách các trường hợp sau: We left at ø dawn. ( Đề cập đến thời gian trong ngày) I’ve seen a dawn like it. (Đề cập đến một buổi bình minh nào đó) We’ve got up early to admire the dawn. (Đề cập đến một buổi bình minh cụ thể trong ngày)

5. Zero article + Các bữa ăn như là breakfast, lunch, tea, dinner, supper.

We do not use articles before the names of meals. .

không dùng mạo từ đối với các danh từ là tên của bữa ăn Ví dụ: Come to have dinner with us. Mother is cooking lunch. Dinner is ready Ngoại trừ: Chúng ta dùng A khi có một tính từ đừng trước breakfast, lunch, dinner etc. I had a late dinner yesterday. It is a very nice dinner. Chúng ta sử dụng THE trong trường hợp chúng ta muốn nói về một bữa ăn cụ thể nào đó (We use the when we are talking about a particular meal) The dinner we had last night was enormous. The lunch we had at the restaurant was very good

6. Zero article + Danh từ như là school / Hospital / college / University / work / sea / bed / court / prison / market để diễn tả mục đích chính.

– We got to church (To pray Mục đích chính là để cầu nguyện) – We went toward to the church. (Church ta tòa nhà ta đang đi đến.) – The sailor have done to sea (to work: Ra biển để làm việc) – We are going to the sea next weekend. (Ra bờ biển) – I met her at college.

7. Zero article + Danh từ chỉ phương tiện vận tải như là by bus / by train / by plane / by car / on foot / on horse-back.

Ví dụ We travelled all over Europe by bus. I came here on the local bus.

8. Zero article được dùng trong các phép diễn tả cố định khác.

– Hand in hand – From top to toe; – From top to bottom. – with knife and fork. – day by day; day after day…

9. Which what; such + Danh từ số nhiều (plural nouns).

What fools they are! Young people enjoy such freedom nowadays.

10. Chúng ta không dùng mạo từ bất định hoặc mạo từ xác định đối với các danh từ đã được bổ nghĩa bằng tính từ sở hữu.

– My car doesn’t start. I guess it runs out of gasoline. – His students work very hard in the exam.

11. Không dùng mạo từ trước danh từ chỉ tên ngôn ngữ

Can you speak English? (NOT Can you speak the English?) They speak French at home.

Tips: Lý do ta không dùng mạo từ cho các trường hợp này vì tính từ sở hữu “my” và “his” cũng thuộc lớp từ hạn định như mạo từ.