Liên kết giữa các bảng cho phép?

Câu hỏi:

Liên kết giữa các bảng cho phép?

A. Tránh được dư thừa dữ liệu

B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

C. Nhất quán dữ liệu

D. Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án đúng D:

Liên kết bảng cho phép có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng, tránh được du thừa dữ liệu (dữ liệu không bị lặp lại), nhất quán dữ liệu, như vậy cả A, B, C đều đúng.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Liên kết bảng là khái niệm mới với học sinh. Có thể thấy trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. Ngoài ra việc liên kết được tạo giữa các bảng sẽ giúp Microsoft Access: Quản lý dữ liệu được hợp lý hơn; Bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu; Cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng; thực hiện cập nhập nội dung CSDL dễ dàng hơn,…

Có hai cách lập CSDL là lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết hoặc lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng. Tuy nhiên trường hợp nếu lập một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết sẽ có những nhược điểm sau nhất định như dư thừa dữ liệu; Không đảm bảo sự nhất quán cho bảng dữ liệu.

Ngược lại, liên kết bảng cho phép có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng, tránh được du thừa dữ liệu (dữ liệu không bị lặp lại), nhất quán dữ liệu.

Trong trường hợp lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin. Do đó điều kiện cần để tạo được liên kết là phải có ít nhất hai bảng trở lên. Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây.

Để tạo liên kết cho các bảng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định mối liên kết giữa hai bảng bằng cách: Xác trường chung giữa hai bảng và trường chung đó phải là khóa chính của ít nhất một trong hai bảng;

Bước 2: Chọn thẻ Database Tools / chọn Relationships;

Bước 3: Trong hộp thoại Show table ta chọn bảng để tạo liên kết và chọn Add/ xong ta chọn Close;

Bước 4: Kéo thả trường chung qua lại giữa các bảng để tạo liên kết;

Bước 5: Trong hộp thoại Edit Relationships ta chọn Create để xác nhận tạo liên kết.