Lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ?

Lực lượng vũ trang nhân dân là một thuật ngữ khá quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Lực lượng vũ trang nhân dân chính là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, là lực lượng nòng cốt của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Vậy, lực lượng vũ trang nhân dân là gì? Thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân ra sao? Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

Lực lượng vũ trang nhân dân được hiểu là các tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lí, có nhiệm vụ: chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thanh quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, là lực lượng nòng cốt của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân.

Khái niệm trên đã chỉ ra lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng ta xây dựng, giáo dục và rèn luyện, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Chính vì vậy, ta nhận thấy, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang.

Xuất phát từ vị trí, vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phê phán những nhận thức mơ hồ, giản đơn về nền tảng tư tưởng của Đảng trong nội bộ lực lượng vũ trang. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nếu nhận thức mơ hồ, giản đơn, thiếu sự hiểu biết toàn diện, sâu sắc về nội dung, bản chất khoa học và cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì không thể kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là một cuộc đấu tranh trong nội bộ, đấu tranh trong chính bản thân mỗi người để kiên định, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Lực lượng vũ trang nhân dân tiếng Anh là gì?

Lực lượng vũ trang nhân dân tiếng Anh là: People’s Armed Forces.

3. Thành phần và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân:

Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là:

– Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Xem thêm: An ninh quốc phòng là gì? Lực lượng quốc phòng, an ninh bao gồm lực lượng nào?

– Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng…

– Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là cùng toàn dân xây dựng đất nước

– Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa giành chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và chiến tranh nhân dân.

Cơ cấu tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam:

Gồm 2 lực lượng: Lực lượng vũ trang thường trực (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) và Lực lượng vũ trang quần chúng (Dân quân tự vệ và Dự bị động viên)

Trong đó Quân đội nhân dân bao gồm:

– Bộ đội chủ lực: bao gồm các quân đoàn, các binh chủng kỹ thuật, các nhà trường, nhà trường trong toàn quân.

– Bộ đội địa phương: gồm các quân khu, Ban chỉ huy quân sự huyện (quận, thị xã).

Xem thêm: Quốc phòng toàn dân là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

– Bộ đội biên phòng: là các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

4. Các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang nhân dân:

Để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả, lực lượng vũ trang cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

– Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Bởi, chỉ có hiểu đúng, sâu sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới có cơ sở để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc trong nghiên cứu, học tập, nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Cần tích cực, chủ động vạch trần bản chất, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Để nhằm mục đích có thể đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hiện nay, trước hết, chúng ta cần nhận rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện mà các thế lực phản động sử dụng để chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Việc phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới không chỉ là đặc trưng bản chất mà còn là yêu cầu của cuộc sống. Việc phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện hiện nay được đánh giá là vấn đề hết sức quan trọng và không kém phần khó khăn, phức tạp.

Theo đó, cần tập trung nghiên cứu làm rõ: những luận điểm nào của Mác – Lênin luôn đúng, những luận điểm nào của Mác – Lênin mà chúng ta hiểu không đầy đủ hoặc hiểu sai do nghiên cứu chưa thấu đáo hoặc hiểu theo cách hiểu không đúng của người khác và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hiện nay, trên cơ sở đó, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

– Luôn phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và truyền thông trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để nhằm mục đích đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương cần huy động lực lượng rộng rãi trong các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, báo chí, truyền thông,… chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch theo hướng tăng hàm lượng khoa học, tăng độ sâu lý luận, cập nhật thông tin, luận cứ, luận chứng sắc bén, có lý, có tình, có sức thuyết phục cao.

– Bên cạnh đó thì chúng ta cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng các lực lượng chuyên trách, trở thành lực lượng thường trực làm xoay chuyển tương quan so sánh lực lượng trên mặt trận đấu tranh tư tưởng lý luận.

Xem thêm: Chiến tranh nhân dân là gì? Thế trận chiến tranh nhân dân?

Lực lượng này cần được tuyển chọn kỹ cả về phẩm chất và năng lực, khả năng chuyên môn và bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và trình độ ngoại ngữ; được tổ chức chặt chẽ, đủ sức tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc định ra những chủ trương, chính sách, kế hoạch cơ bản, lâu dài; chủ động làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng thường xuyên nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó trực tiếp triển khai các chiến dịch nhằm đập tan sự chống phá của các chuyên gia lý luận tư sản và các thế lực thù địch; đồng thời có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng các lực lượng đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở lực lượng phong phú, đất nước ta cũng cần đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài những bài luận chiến, những công trình khoa học được in ấn trên các báo, tạp chí, sách chuyên khảo, cần tăng cường sử dụng đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử, mạng Internet, các trang mạng xã hội, cụ thể như facebook, các blog cá nhân để đăng tải, phát hành nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng các công trình nghiên cứu đấu tranh, bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Không những thế, cần coi nội dung đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận cơ bản, không thể thiếu trong giáo trình các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cử cán bộ tham gia các hội thảo quốc tế về các lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị nhằm tăng cường bản lĩnh, khả năng đấu tranh trực diện với các học giả tư sản trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đó cũng là nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang. Đây là một trong những nhân tố bảo đảm cho lực lượng vũ trang ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trước sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đòi hỏi lực lượng vũ trang phải kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm xây dựng lực lượng vũ trang vững vàng, không dao động, luôn trung thành, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở nước ta trong tình hình mới.